Vum 15. bis den 18. Oktober 2015 war déi traditionell REEL (Réunion Européenne des Étudiants Luxembourgeois). Dëst Joer war dat Ganzt zu Tréier an et ass haaptsächlech dorëms gaange fir iwwert ganz ënnerschiddlech Themata aus dem Studenteliewen an och der aktueller Héichschoulpolitik ze diskutéieren.
Schwéierpunkt vum Thema dëst Joer war de Bolognaprozess.

Et waren eng ganz rëtsch un Studentencercelen (dorënner och e puer Comitésmembere vun der Alesontia) souwéi eisen Daachverband d’ACEL an divers Politiker vertrueden.