Hei fënns du all d’Studiefächer déi bei der Alesontia vertruede sinn. Verschidde Memberen hunn zu hirem jeeweilege Studiefach ee klenge Bericht geschriwwen, fir dir ze weisen wéi de Studium opgebaut ass, a wat seng Schwéierpunkte sinn.

Domat fält et dir méi liicht erauszefannen, op dee Studiegang dat ass, wat’s du dir virgestallt hues oder net.

Agrarwëssenschaften

Chimie

Geodäsie

Geographie

Germanistik

Konschtgeschicht

Physik

 

D’Alesontia huet fir 2015 hier Internetsäiten erneiert. Leider sinn nach net zu all de vertruede Studiefächer Berichter geschriwwe ginn, mir hoffen awer, dass an noer Zukunft ëmmer méi Texter hei unzefanne sinn.